Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej   wiadomości,   że:   w dniu 27-02-2015r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Gostyninie 09-500 GOSTYNIN, ul. 3-go Maja 43 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomość położonej: 09-500 Gostynin, Przemysłowa , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 88 400,00zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 58 933,33zł. Wyceniana nieruchomość- znajduje się w odległości około 1 km od ścisłego centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Bierzewickiej stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 573 oraz w odległości kilkuset metrów od ulicy Płockiej stanowiącej drogę wyjazdową z miasta w kierunku Płocka. Nieruchomość zlokalizowana na terenach o dominującej funkcji związanej z działalnością gospodarczą. 

Działka nr 1317- o kształcie trapezu i powierzchni 886m , przylega do ulicy Bierzewickiej i Przemysłowej oraz posiada dostęp do następujących sieci infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gazociąg. Teren działki nie posiada zabudowy kubaturowej, w przeważającej części prowizorycznie utwardzony, miejscowo porośnięty roślinnością trawiastą, wzdłuż części granic działki zlokalizowane są młode naniesienia ozdobne. Teren działki ogrodzony wraz z działką sąsiednią, w ogrodzeniu zamontowano dwie bramy.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego niewielka część działki zlokalizowana jest na terenie ulicy zbiorczej. Pozostała część działki nr 1317 zlokalizowana jest na terenach dla których brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego teren ten jest zlokalizowany w obszarze o funkcji produkcyjno - magazynowej i usługowej. Działka gruntu oddana w wieczyste użytkowanie na 991at.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 840,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 27 11301017 0020 1240 5890 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska

adres: 09-500 Gostynin, Wojska Polskiego 37

telefon: 24)2359050

www: ilona-mirowska.izbalodzka.pl

Numer oferty: L/4/N/02/14
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka