Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Gostyninie  Ilona  Mirowska na podstawie art. 953 kpc  podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-09-2014r. o godz. 10:30w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3-go Maja 43 w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja  1/2  niewydzielonej  części nieruchomości  położonej: 09-500 Gostynin, Zamkowa 48, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie   prowadzi   księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 42.000,00zł,zaś cena wywołania jest równa 2/3  sumy  oszacowania  i wynosi 28.000,00zł.

Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w średniej odległości około 0,8km od ścisłego centrum miasta Gostynina, jej frontowa część graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz drogą o zasięgu ponadlokalnym (stanowiącą wyjazd z miasta w kierunku Włocławka), tylna część znajduje się na obszarach niezurbanizowanych stanowiących dolinę rzeki Skrwy (działka przylega do koryta rzeki).

Działka nr 556/1 - niezabudowana, o znacznych różnicach wysokości i nieforemnym kształcie oraz powierzchni 4094m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do ulicy Zamkowej stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 265 oraz dostęp do sieci: wody, kanalizacji, energii elektrycznej. Teren działki w przeważającej części porośnięty roślinnością trawiastą, miejscowo zadrzewiony i zakrzewiony. Ponadto na działce znajdują się prowizoryczne tunele foliowe i szklarnia, działka w części ogrodzona. W miejscowym planie zagospodarowania przedmiotowa działka w przeważającej części znajduje się na terenie rolnym, w pozostałej części znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej z usługami. Ponadto przeważająca część działki znajduje się w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią wodą 200 letnią.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4200,00 zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 27 11301017 0020 1240 5890 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska Kancelaria Komornicza w Gostyninie 09-500 Gostynin ul. Wojska Polskiego 37 tel. (0-24) 235-90-50 e-mail: gostynin@komomik.pl

Numer oferty: L/78/N/07/14
Region: mazowieckie
Cena: 28.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka