Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Grudziądzu  Alicja  Sokołowska  na  podstawie art 953 kpc podaje do  publicznej  wiadomości,  że wdniu 22 sierpnia 2014r. o godz. 10:00 w sali nr 9 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzuodbędzie się  pierwsza  licytacja  nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul.Lubuskiej   (Os.Mniszek)stanowiącej działkę gruntu o pow.0.0799 ha, numery działek 20/76, 20/77, 20/55, 20/56, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. użytkowej 180 m2. 

Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 399.000,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania wynosi 299.250,00 zl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.39.900,00zł. Wpłaty rękojmi należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki SA I O. w Grudziądzu 52 12403998 1111 0000 4152 8008. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie zaś akta sprawy egzekucyjnej przeglądać można w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul.Murowej 59/1 w Grudziądzu. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                          

przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska

Kancelaria Komornicza ul.  59/1, 86-300 Grudziądz

Id. (056) 46-263-46; 723-257-723

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/149640

Numer oferty: L/123/N/06/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 299.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka