Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zofia Sierocka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu I6-04-2015r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3-go Maja 7 odbędzie się druga licytacja nieruchomości znaczonej numerm geodezyjnym 905 o pow. 290 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym drewnianym o pow. 59,60 m2 oraz budynkiem gospodarczym położonej w Hajnówce ul. Topolowa, dla której Sąd Rejonowy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 86 333,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 555,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 633,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 07 10201332 0000 1402 0032 2107 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zofia Sierocka ul. Mickiewicza 33, p. 410, 17-100 Bielsk Podlaski tel.: 85 7304787 email: bielsk.podlaski1@komornik.pl                                                  

Numer oferty: L/88/N/03/15
Region: podlaskie
Cena: 57.555,33 zł
Źródło: Ogłoszenia klienta
Rodzaj: Dom
Działka