Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09 września 2014r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 - sala nr 101 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako:  

działka nr 221/20 o pow. 2624m2 zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym oraz działka gruntu nr 235/3 o pow. 556m2, położona w miejscowości Harbutowice ul. Bajkowa dalsze informacje oraz fotografie dostępne na stronie internetowej komornika - www.komornik-cieszyn.pl posiadająca księgę wieczystą w Wydz.Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 797.200,00 zł. Cena wywoławcza - 3/4 wartości oszacowania 597.900,00 zł. Rękojmia 79.720,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmię można uiścić w kasie SR w Cieszynie lub na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369. 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie (kod: 43-400) UWAGA! Kancelaria przeniesiona na ul. Bobrecką 1 (poprzednio: ul. Rynek 13) tel.: (0-33) 85-12-129; (0-33) 85-10-997; fax: (0-33) 85-10-324 e-mail: cieszyn2@komornik.pl; www.komornik-cieszyn.pl

 

 

Numer oferty: L/49/N/08/14
Region: śląskie
Cena: 597.900,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka