Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Końskich   mgr   Jolanta   Kołaczkiewicz   na   podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 22 września 2014 r. o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5 odbędzie się: pierwsza licytacja. 

Prawa   własności   nieruchomości   położonej   w   obrębie 13   Hucisko,   gmina   Stąporków,   powiat konecki, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem działki - 297 o pow. 1,4600 ha, zabudowanej w części południowo - wschodniej   budynkiem mieszkalnym konstrukcji drewnianej i zabudowaniami gospodarczymi, a w pozostałej części stanowiącej tereny łąk, oraz teren lasu. Nieruchomość posiada w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich urządzoną księgę wieczystą.

Suma oszacowania : 76.220,00 zł Cena wywołania : 57.165,00 zł Rękojmia : 7.622,00 zł.   Licytant   przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu   stosownie   do   prawomocnego   postanowienia   sądu   o   utracie   rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 67 1020 2629 0000 9302 0090 4490 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach z podaniem sygn. akt.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c., w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z Komornikiem (tel. /fax 41 372-38-79 lub osobiście w Kancelarii Komornika Sądowego) oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Końskich odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. W terminie wcześniejszym powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają  poświadczenia.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz Kancelaria Komornicza 26-200 Końskie, ul. Iwo Odrowąża 16 tel.: (41) 372-38-79, fax: (41) 372-38-79, www.konskiekomornik.pl,  email: konskie@komornik.pl

Numer oferty: L/116/N/08/14
Region: świętokrzyskie
Cena: 57.165,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka