Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy   Garncarska   8,   43-400   Cieszyn,   pokój  101,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości położonej przy Kręta, 43-460 Wisła, dla której Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 1311/9 o powierzchni 1444m2 o kształcie prostokąta Działka ogrodzona z jednej strony, uzbrojona w sieci: elektryczną, gazową, wodną (miejska) i kanalizacyjną (miejska). Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym. Dach budynku dwuspadowy kryty gontem bitumicznym. Rok zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania budynku 2010. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 124,0 m2., zaś powierzchnia garażu wynosi 17,8m2. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, gazową, c.o. Budynek wymaga przeprowadzenia prac wykończeniowych - stan zaawansowania prac budowlanych określono na 80%. Nieruchomość jest niezamieszkała. 

Suma oszacowania wynosi 379 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 284 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Katowicach 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn tel. 0338583747 / fax. 0338547583.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/89205

 

 

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 284.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka