Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 października 2013 roku o godz. 14:00 w sali E-317 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przy ul. Konecznego w Krakowie, o powierzchni 81 m2, dwupoziomowy. 

Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowa Podgórza w Krakowie. Z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności działki nr 484/4 obj. kw 241971 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 118/1111 częściach. 

Sumę oszacowania własności nieruchomości stanowi kwota: - 469 800,00 z (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset zł). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota - 352 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt zł).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 14 października 2013 roku o godz.11:00 w miejscu położenia nieruchomości zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/85245

 

Numer oferty:
Region: małopolskie
Cena: 352.350,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie