Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-10-2013r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce - 07-400 ul. Mazowiecka 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 148 m2 oznaczonej nr ew : 512/4 i łącznej pow 0,10ha, położonej: 07-411 Rzekuń, Ławy ul. Lipowa, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 301 957,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 201 304,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 195,70zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ostrołęce 41 10203802 0000 1502 0037 8505

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy ul. Mazowiecka 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Bożenna Otłowska

Kancelaria Komornicza ul. Goworowska 2B, 07-410 Ostrołęka

tel. (29) 7644753 (29) 6911881 e-mail: ostroleka2@komornik.pl

www.komornik.ostroleka.pl

 

 

Numer oferty: L/86/N/09/13
Region: mazowieckie
Cena: 201.304,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom