Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zofia Sierocka na podstawie ai t. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-06-2014r. o godz. 10:45 w Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3-go Maja 7 odbędzie się pierwsza licytacja 1/3 niewydzielonej części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 516/6 o pow. 549 rn2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem i poddaszem użytkowym, położonej: 17-200 Hajnówka, Dubiny, ul. Nowa  dla której Sąd Rejonowy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 102 476,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 857,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 247,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 07 10201332 0000 1402 0032 2107 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygarną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zofia Sierocka ul. Mickiewicza 33, p. 410, 17-100 Bielsk Podlaski tel.: 85 7304787; email: bielsk.podlaski1@komornik.pl

 

Numer oferty: L/138/N/06/14
Region: warmińsko-mazurskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka