Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 25 lutego o godz 8:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy uJ. Bankowej 18 (sala nr 109), odbędzie się:  pierwsza licytacja lokalu użytkowego o powierzchni 22,70 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. Pocztowej  posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. 

Cena oszacowania wynosi: 83.724,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 62.793,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 31.264,10 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika: BZWBK SA I O/Jelenia Góra 69 1090 1926 0000 0001 0662 7500.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski
Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze tel.: (75) 6421000, fax: ,www.komornik.jgora.pl, email: kancelaria@komornik-jeleniagora.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/113837

Numer oferty: L/63/N/01/14
Region: dolnośląskie
Cena: 62.793,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy