Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25-07-2014r. o godz. 08:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 ( sala nr 309 ) odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości lokalowej - lokal użytkowy, położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Wolności 179, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość   oszacowana   jest   na   kwotę   484.400,00 zł.   Cena   wywołania   nieruchomości   wynosi: 3/4 wartości   oszacowania   tj.   kwotę 363.300,00 zł.   Przystępujący   do   przetargu   zobowiązany   jest   złożyć rękojmię w kwocie 48.440,00 zł.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w gotówce albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć Kancelaria Komornicza 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 26 tel.: (075) 7647025, fax: www.komornikkopec.pl, email: jelenia.gora1@komornik.pl.

 

Numer oferty: L/78/N/06/14
Region: dolnośląskie
Cena: 363.300,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy