Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 10.01.2014 o godz.09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w w Biłgoraju odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości:

Lokal mieszkalny, położony na I piętrze budynku wielorodzinnego nr 6 w Osiedlu Tartak - Długi Kąt, dla którego prowadzona jest księga wieczysta. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 50.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 33.334,00 zł.

Sprzedaż w/w nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do godziny 15-stej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można również złożyć na rachunek bankowy komornika ( Bank Spółdzielczy w Biłgoraju Centrala 64960200070015465720000001) - kwota winna być uznana na rachunku we wskazanym wyżej terminie.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W dniach 26-12-2013 do 09-01-2014 akta sprawy egzekucyjnej znajdować się będą w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Biłgoraju gdzie będzie możliwość ich przeglądania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Robert Wolanin ul. Plac Wolności 8, 23-400 Biłgoraj tel.: 84 6860149 fax.: 84 6860149 mail: bilgoraj@komornik.pl

Numer oferty: L/61/N/12/13
Region: lubelskie
Cena: 33.334,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie