Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 na podstawie art.953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 29 stycznia 2015 roku  o godzinie14.40 w Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1 odbędzie się  pierwsza licytacja  nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Józefowie , ul. Wawerska o pow. 42,20 m. kw.  Lokal ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu  Rejonowego w Otwocku Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, do lokalu przynależy piwnica o pow. 8,32 m.kw. Lokal położony jest na parterze. W lokalu zamieszkuje kuzynka dłużniczki wraz z mężem i dwojgiem dzieci. Z własnością lokalu związany jest udział 369/10000 w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 233 788,00zł., cena wywołania wynosi 175 341,00zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć vadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. kwoty 23 378,80zł. na konto komornika: PKO BP S.A. XII O/Warszawa 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Vadium może być również złożone w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi . Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Akta sprawy można przeglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym Otwocku, Wydziale Cywilnym. Nieruchomość można oglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Anna Bachańska ul. Andriollego 40/6, 05-400 Otwock tel.: 22 7195022 email: otwock@komornik.pl http: www.otwockkomornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/190129

Numer oferty: L/85/N/01/15
Region: mazowieckie
Cena: 175.341,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie