Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Magdalena Węgierska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2014r.  o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Bartniaka 21/23 w sali nr 4 odbędzie się druga licytacja: 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową, niezabudowaną działki ew. nr 518, 519, 520, obręb 0001, o łącznej powierzchni 10.099 mkw  położonej: 05-085 Kampinos, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi    129 205,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  86 136,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 920,50zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Grodzisk Maz. 71102010550000910200242206 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 21/23 pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Magdalena Węgierska UL. BAŁTYCKA 33 05-825 Grodzisk Mazowiecki e - mail: grodzisk.mazowiecki@komornik.pl www: http://www.grodzisk.mazowiecki.komornik.pl (22) 755-51-16

Numer oferty: L/104/N/08/14
Region: mazowieckie
Cena: 86.136,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka