Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Artur Rafał Rodak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-02-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie mającego siedzibę przy ul. Sikorskiego 66 w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z jednej działki geodezyjnej nr 109 o pow. 1074 m2 w użytkowaniu wieczystym na 99 lat do dnia 23.09.2087 r. zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. zabudowy 175 m2 oraz budynkiem garaży (dwa stanowiska) o pow. zabudowy 84 m2. położonej: 11-400 Kętrzyn, ul. Rzemieślnicza, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 666 980,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 500 235,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 698,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 48 20300045 1110 0000 0205 7290 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 66 w pok. 135 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Artur Rafał Rodak Kancelaria Komornicza w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn ul. Daszyńskiego 37/1 tel. 89 751 16 14 e-mail: ketrzyn.rodak@komomik.plwww.komomik.ketrzyn.pl

 

Numer oferty: L/75/N/01/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 500.235,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy