Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Maciej Kwapisz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2014 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 222, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej wynoszącej 53,70 m2 położonego w miejscowości Knurów przy ul. Kapelanów Wojskowych 4A.

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę 141.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 105.750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania tj. kwotę 14.100,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji na rachunek bankowy komornika nr 95105012981000002262689298 w ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice (przy czym liczy się chwila wpływu kwoty na konto komornika) albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty wkładu do wysokości rękojmi stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Lokal można oglądać w dniach 13 i 14.02.2014 r. w godz. 12 00 do 14 00 zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w okresie trzech dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Maciej Kwapisz

Kancelaria Komornicza w Gliwicach, ul. Jasnogórska 11/424, 44-100 Gliwice

tel. 32 231 54 66 / fax. 32 231 54 67

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/108394

 

Numer oferty: L/2/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 105.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie