Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-07-2014r. o godz. 10:50w budynku Sądu Rejonowego w Iławie Wydział Zamiejscowy w Nowym Mieście Lubawskim mającego siedzibę przy Grunwaldzka 28 odbędzie się pierwsza  licytacja  nieruchomości położonej: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Komatki dla której Sąd Rejonowy w Iławie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskimprowadzi księgę wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka nr 18/3, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, o pow.0,3984ha gdzie grunty rolne klasy IVa to 0,3883 ha a grunty orne klasy IVb to 0,0101ha. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana o średnio-korzystnym ukształtowaniu terenu z uwagi na zróżnicowanie wysokościowe. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego część nieruchomości przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą a część pod tereny rolnicze. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a działka ma bezpośredni dostęp do ulicy Kornatki. Nie jest uzbrojona,  ale w pobliżu przebiega sieć wodociągowa i energetyczna.

Suma   oszacowania   wynosi   148 000,00 zł,  zaś  cena  wywołania  jest  równa  3/4  sumy  oszacowania  i wynosi 111 000,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 85 10203583 0000 3802 0011 2938 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik   Sądowy   przy   Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarekul. Daszyńskiego 5, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel.: 56 4742249 fax.: 56 4742249 mail: nowe.miasto@komornik.pl http: www.nowemiastolubawskie.komornik.pl

 

Numer oferty: L/158/N/06/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 111.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka