Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2015 o godz. 10:00w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Walgierza Wdałego ,30-398 M. Kraków. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa, niezabudowana, składająca się z działki ewidencyjnej nr 152 o powierzchni 0,3172 ha, położona w Krakowie przy ul. Walgierza Wdałego, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 77, stanowiąca współwłasność dłużników po 1/2 części. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 27 października 2015r. w godz. 10:00 - 10:30. Zgodnie z art. 8671KPC przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce w kancelarii komornika lub na konto komornika: w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce F-1 Kraków nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena przewyższa 500,00 zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej niż 500,00 zł., przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 i 872 KPC). 

Suma oszacowania wynosi 37 905,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 428,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 790,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała  Kancelaria Komornicza w Krakowie  30-701 Kraków, ul.  Ślusarska 8/LU1 tel.: +48 12 294 18 30, fax: +48 12 294 18 31, www.komornikdrzymala.pl,  email: krakow5@komornik.pl konto: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 4286190006003000258065000

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/250809

Szczegółowy opis nieruchomości umieszczony poniżej „pliki do pobrania”

 

Numer oferty: L/36/N/10/15
Region: małopolskie
Cena: 28.428,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka