Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój C-107, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Centrum A 8, 31-924 Kraków, dla którego prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 241 786,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 339,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 178,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MBS Wieliczka 63861900060030032580390001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Rafał Goc

Kancelaria Komornicza, Al. Pokoju 29B/19, Kraków, 31-564 Kraków

tel. (12) 412-91-68 / fax. (12) 411-91-88

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/197417

Numer oferty: L/128/N/01/15
Region: małopolskie
Cena: 181.339,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie