Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Elżbieta Jakubczak na podstawie' art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-03-2015r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyniu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 4, odbędzie się druga Licytacja. 

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1139/9 o powierzchni 0,0203 ha zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym położonej: 63-840 Krobia, Powstańców Wlkp. dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 252 400,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 168 267,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 240,00 zł.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO Bank Polski SA O. w Gostyniu 29102031210000660200047613 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz. inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Elżbieta Jakubczak ul. Powstańców Wielkopolskich 49, 63-800 Gostyń tel. 65 5723478 e-mail gostyn@komornik.pl

Numer oferty: L/163/N/02/15
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka