Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Krośnie   Marcin   Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2013 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 308, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonego przy Wolności, 38-400 Krosno, dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
działka nr 558 o pow.0,0354 ha stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 226,98 m2. Suma oszacowania wynosi 525 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 393750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank S.A. Oddział w Krośnie 51150014901214900342820000 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Marcin Marczak

Kancelaria Komornicza, Olejarska 38 A, Krosno, 38-400 Krosno

tel. 13 43 67 618 / fax. 13 43 67 618

  

Numer oferty: L/79/N/10/13
Region: podkarpackie
Cena: 393.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka