Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Nowym   Sączu   Maciej Szoski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28-07-2014 r. o godz 09.00 w sali nr 13 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie odbędzie się:

                                                             PIERWSZA LICYTACJA

zabudowanej budynkiem pensjonatowo - hotelowym "Kasztelanka" oraz budynkiem garażowo - gospodarczym działki ewidencyjnej nr. 1596 położonej w Krynica Zdrój, przy ul. Pułaskiego posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2.913.688,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania ti. kwotę 2.185.266,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (291.368,80 zł.) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika,  jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski Kancelaria Komornicza 33-370 Muszyna, ul. Rynek 8 tel.: (18) 471-83-38, fax: (18) 471-83-38, komornikmuszyna.pl, email: muszyna@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/149341

Numer oferty: L/163/N/06/14
Region: małopolskie
Cena: 2.185.266,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny