Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksander Dragan na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-01-2014r.. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej dz.ew. nr 580 o pow. 377 m2 i 23/7 o powierzchni 1022 m2 położonej: 05-082 Stare Babice, ul. Hubala Dobrzańskiego  Latchorzew, Gm. Stare Babice, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 961 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 640 667,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96.100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 96 10501012 1000 0023 4702 0188.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 I Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz z wypisem z rejestru gruntów i wy rysem z mapy ewidencyjnej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów' razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksander Dragan Kancelaria Komornicza ul.Kościelna21, 05-800 Pruszków tel. (22) 72S-24-98 e-mail: kancela-ia@komomikpruszkow.oig www.komoraikpruszkow.org      .

  

Numer oferty: L/2/N/01/14
Region: mazowieckie
Cena: 640.667,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka