Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż prawa do nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy Placu Klasztornym 1, na które składają się:

 • prawo użytkowania wieczystego gruntu o nr ew. 33 obręb 0010 Stare Miasto o powierzchni 575 m²,
 • prawo odrębnej własności do budynku, o powierzchni netto wynoszącej 1781,16 m2[1].

 

Cena wywoławcza: 2 450 000 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Termin składania ofert: 05.05.2017 r. do godziny 15.00,

Powyższy wykaz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„ WARUNKI”

 

Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Legnicy przy Placu Klasztornym 1, dalej „Nieruchomość” 

1.  Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”) z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym 1 250 000 000 zł, wpłaconym w całości. 

2. Adres sprzedawanej Nieruchomości

59-220 Legnica Plac Klasztorny 1

3. Opis Nieruchomości

1) Przedmiotem sprzedaży jest prawo do nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy Placu Klasztornym 1, na które składają się:

 • prawo użytkowania wieczystego gruntu o nr ew. 33 obręb 0010 Stare Miasto o powierzchni 575 m²,
 • prawo odrębnej własności do budynku, o powierzchni netto wynoszącej 1781,16 m2[1].

Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Budynek zlokalizowany jest w obszarze historycznego ośrodka miasta Legnicy, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 571/296.

2) Opis księgi wieczystej

Dla Nieruchomości założona jest księga wieczysta: nr LE1L/00041032/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział I –O (oznaczenie nieruchomości)- Działki ewidencyjne: nr 33, Stare Miasto, Legnica, Plac Klasztorny 1, działka gruntu, obszar całej nieruchomości: 0,0575 ha; Budynki: budynek bankowy; Urządzenia: ogrodzenie murowane

Dział I-SP (spis praw związanych z własnością)- Prawo użytkowania wieczystego: działka gruntu w wieczystym użytkowaniu i stanowiące odrębną nieruchomość budynek i ogrodzenie

Dział II (własność) – Właściciele: Skarb Państwa; Użytkownicy wieczyści: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie

Dział III (prawa, roszczenia, ograniczenia) - Brak wpisów

Dział IV ( hipoteka) - Brak wpisów

Bank informuje, że wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi , nie później niż do 30.09.17 r. Do czasu wydania nieruchomości kupującemu, Bank będzie ponosił ciężary i uzyskiwał korzyści związane z użytkowaniem nieruchomości.

 4. Cena  

Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 2 450 000 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała fakultatywnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy czym w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku, gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego VAT z tytułu sprzedaży.

W przypadku zamiaru skorzystania przez Nabywcę z opcji opodatkowania transakcji na podstawie art.43 ust. 10 ustawy o VAT rekomenduje się złożenie wspólnego (Banku wraz z Nabywcą) wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przed datą zawarcia transakcji sprzedaży nieruchomości.

W zakresie w jakim transakcja będzie zwolniona z VAT, Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

 1. Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem PRZETARG na nieruchomość położoną w Legnicy przy Placu Klasztornym 1 należy składać na adres: PKO Bank Polski SA Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości (1 piętro), w terminie do dnia 05.05. 2017 r. do godz. 15.00.
 3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Dane które powinna zawierać oferta.

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
 3. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
 4. numer KRS lub wydruk z CEIDG oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
 5. upoważnienie do reprezentacji o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
 6. oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości,
 7. kserokopię dowodu wpłaty wadium wraz z oświadczeniem o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3,
 8. zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,
 9. oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,
 10. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów.
 11. oferowaną cenę netto,
 12. podpis na ofercie osoby upoważnionej,
 13. oświadczenie, że oferent nie będzie prowadził ani też nie wynajmie części nieruchomości pod prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku, w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.  

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia.

7. Informacja o WADIUM

1) Kwota wadium wynosi100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

2) Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie praw do nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy Placu Klasztornym 1.”

3) Wadium nie podlega oprocentowaniu.

4) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.

5) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

 6) Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 8 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt 2. W przypadku wspólnego wystąpienia Banku i Nabywcy do organu podatkowego o wydanie interpretacji podatkowej termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie odpowiednio przedłużony o czas oczekiwania na interpretację.

 8. Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży  

 Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

9. Kryterium wyboru

 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.

10. Rozstrzygnięcie Przetargu

 1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.
 2. Bank zawiadomi pisemnie lub w formie mailowej na wskazany przez oferenta adres o rozstrzygnięciu przetargu.
 3. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
 4. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż do 3 dni roboczych przed terminem zawarcia aktu notarialnego:

 a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo

b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego.

     5 . Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta nie       spełnia warunków zawartych w ogłoszeniu.

11. Dodatkowe informacje.

1) Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.

2) Dla nieruchomości zawarte są następujące umowy/porozumienia:

a) Porozumienie z dnia 25.07.16 zawarte z PEC w Legnicy dot. zgody na zajęcie gruntu (działki o nr ew.33 AM-1 obręb Stare Miasto w Legnicy w celu wybudowania przyłącza w rejonie ul. Zamkowej/Pl. Klasztornego.

b) Umowa z dnia 01.04.15 zawarta ze Strażą Miejską w Legnicy dotycząca zamontowania oraz korzystania z kamery na elewacji budynku Banku na potrzeby monitoringu wizyjnego na terenie miasta Legnica. 

Informacje na temat treści ww. umowy i porozumienia udziela p. Agata Wojtuszek, tel. 723 725 134 w dni robocze w godz. 9.00 do 15.00

 12. Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 14,

tel. 723 725 134 Pani Agata Wojtuszek, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00. Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wskazanym wyżej numerem kontaktowym.

Załączniki niezbędne do oferty:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń     

Załącznik nr 2 - Konflikt interesów      

Załącznik nr 3- Oświadczenie wadium

 

[1] Powierzchnia według inwentaryzacji z dnia 19.11.2015 r.

Region: dolnośląskie
Powierzchnia: 1781,16
Cena: 2.450.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny

Dane sprzedającego

PKO Bank Polski