Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 1013 zn.6 kpc, że w dniu 08.07.2014 o godz.12.00 w kancelarii komornika odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci działki nr 1842/1 o powierzchni 916 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym w stanie surowym otwartym o powierzchni użytkowej 135,60 m2 położonej w miejscowości Leśnej posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w w Żywcu. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 215.500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 161 625,00 zl.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 21.550,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia zgodnie z art. 871 kpc.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski Kancelaria Komornicza 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 42/3 tel/fax: (33) 867-46-45 www.komornik.zywiec.pl, email:zywiec2@komornik.pl

Numer oferty: L/80/N/06/14
Region: śląskie
Cena: 161 625,00 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka