Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Maciej Czop w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela:

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

przeciwko

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Sadlinkach

ZAWIADAMIA że w dniu 14 stycznia 2014 roku o godz. 11:00 w Kancelarii Komorniczej w Kwidzynie przy ulicy 11-go Listopada 27 odbędzie się I licytacja prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych położonych w Sadlinkach przy ulicy Brzozowej:

A-      działka nr 425/5 z rozpoczętą budową domu mieszkalnego – pow.0,1302ha

B-      działka nr 425/7 z rozpoczętą budową domu mieszkalnego – pow.0,1094ha

C-      działka nr 425/9 o powierzchni pow.0,1051ha

Sąd Rejonowy w Kwidzynie prowadzi dla w/w nieruchomości księgę wieczystą nr GD1I/00021921/0.

Wartość w/w praw użytkowania wieczystego oszacowano na kwoty:

A-      57.689,00 zł

B-      52.134,00 zł

C-      31.194,00 zł

Cena wywołania:

A-     43.270,00 zł

B-      39.101,00 zł

C-      23.400,00 zł

 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,  jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i że uzyskały postanowienie właściwego sądu, nakazujące wstrzymanie egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji  i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 8:00  - 15:00 zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Kwidzynie przy ul. 11-go Listopada 27.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie
Maciej Czop
Kancelaria Komornicza
82-500 Kwidzyn, ul. 11-go Listopada 27/5

 

Sygn.akt  KM 198/01

Numer oferty:
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka