Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-07-2014r. o godz. 12:00 w sali nr IV Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, Łódź odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 92-116 Łódź, Gubałówka , obręb W-12, działka nr 71/117 dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 22 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 175,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 290,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto Sądu-Rejonowego dła Łodzi-Widzewa: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Łodzi 28 11301163 0014 7129 0490 0001 albo na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89 1050 1461 1000 0022 7488 4713 z tym zastrzeżeniem, iż wpłat można dokonywać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygn. akt II 1 Co 1578/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.III)

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Kamil Pietrasik

Kancelaria Komornicza Gen. Jarosława Dąbrowskiego 17/21,

93-177 Łódź

tel. (42)256-87-84,(42)630-76-01/46 e. pl www.komornik.lodzwidzew.pl Km 32595/13

tel: (042)632-16-57, 632-16-67 fax:(42)292-99-77 kom: 603-448-400, 66

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/143541

Numer oferty: L/193/N/05/14
Region: łódzkie
Cena: 17.175,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka