Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2015 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Maratońska 33, 94-102 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest ograniczone prawo rzeczowe własnościowe spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi przy ulicy Maratońskiej nr 33 wpisanego w rejestrze lokali Spółdzielnii Mieszkaniowej Retkinia - Południe (adres spółdzielni: 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32), dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: Ograniczone prawo rzeczowe własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego stanowi własność dłużniczki Grażyny Elżbiety Walczak córki Stefana i Pelagii. Lokal numer 30 znajduje się w bloku mieszkalnym, czteropiętrowym. Lokal położony jest na czwartym (ostatnim) piętrze budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,97 mkw. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, oddzielnego WC i z przedpokoju. Mieszkanie jest rozkładowe, dobrze wentylowane (okna na wschód i zachód). Mieszkanie jest dobrze nasłonecznione. Mieszkanie jest w przeciętnym stanie technicznym, wymaga okresowego remontu. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy budynku. Powierzchnia piwnicy nie jest ujęta w powierzchni użytkowej lokalu. Mieszkanie posiada balkon od strony zachodniej o powierzchni 1,60 mkw.

Suma oszacowania wynosi 186 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Łodzi 85 10203352 0000 1402 0073 5365.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Aleja Kościuszki 107, 90-928 ŁÓDŹ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza, Aleja Kościuszki 89, 90-436 ŁÓDŹ

tel. 426366564 / fax. 426366521

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/195489

Numer oferty: L/164/N/01/15
Region: łódzkie
Cena: 139.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie