Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   dla   Warszawy   Żoliborza   w   Warszawie   Michał Patynowski prowadzący   Kancelarią w Warszawie przy ul.Broniewskiego 59a (informacje udzielane są w godzinach 12:00-14:00 tel. (0-22) 394-51-49, e-mail: nieruchomosc@komomk-warszawa.com.pl, www.komomik-warszawa.compl) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2014r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza mającego siedzibę przy ul. Kocjana Antoniego 3 w sali nr 1144, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-092 Łomianki ul. Zielona,  dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjm, nie podpiwniczonym, z antresolami w sypialniach, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 257.45 m2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka o powierzchni 792m2 o numerze ewidencyjnym 72/3 z obrębu 0024. Nieruchomość stanowi działka o kształcie prostokątnym. Nieruchomość graniczy z podobnymi nieruchomościami zabudowanymi. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, jest ogrodzona. 

Suma oszacowania wynosi: 990.410,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 742.807,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 99.041,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 15 w Warszawie 22 10201156 2093 7202 2008 2612. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licytacji (art. 977 k.p.c.) wraz z odpisem aktu małżeństwa.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w' dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowymi dla Warszawy-Żoliborza przy ul. Kocjana Antoniego 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru grantów znajdujące się w aktach sądowych. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń. jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o/zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Michał Palynowski Kancelaria Komomicz»v Warszawie 01-865 Warszawa ul. Broniewskiego 59A e-mail: warszawa6@komomik.plwww.komomik-warszawa.com.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121618

 

Numer oferty: L/60/N/02/14
Region: mazowieckie
Cena: 742.807,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka