Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym  w  Iławie  Maciej  Garczyński  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2014 o godz. 09:55 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Andersa 2, 14-200 Iława, pokój 36, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Warszawska 30, 14-260 Lubawa, dla którego Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA pod numerem -brak danych (adres spółdzielni: ul. Gdańska 36, 14-260 Lubawa).


Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  położonego na III p. budynku wielorodzinnego nr 30 o powierzchni 30 m kw. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica.

Suma oszacowania wynosi 84 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie 07 12401604 1111 0010 2393 1838. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie 07 12401604 1111 0010 2393 1838.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 2A, Iława, 14-200 Iława tel. 89 6797277 / fax. 89 6797277  -mail: ilawa2@komornik.pl strona internetowa: www.komornik-ilawa.pl/

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/116031

Numer oferty: L/85/N/01/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 63.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie