Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2015 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 218, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Marcinów, 57-300 Kłodzko, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 916 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 687 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:10 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 2, Kłodzko, 57-300 Kłodzko tel. 748657146 / fax. 748657148.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223421

 

http://otodom.pl/licytacja-nieruchomosci-id37862602.html

 

http://www.m.bak.ikomornik.pl/Licytacja,89788,Zabudowana_Nieruchomosc

Numer oferty: L/51/N/06/15
Region: dolnośląskie
Cena: 687.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka