Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Gryfinie   na   podstawie   art.   953   kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2014 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja rodzaj nieruchomości:  lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 26, 74-505 Mieszkowice, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 81 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 170,00 zł. 

Dodatkowe   informacje:     lokal   mieszkalny   o   pow. 60,80m2; trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, wraz z piwnicą  oraz z udziałem 2860/10000 w częściach wspólnych nieruchomości objętej KW. 

Przystępujący   do   przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości - w gotówce, którą należy wpłacić w biurze komornika do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień licytacji albo złożyć w książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię   można   także   uiścić   we   wskazanym   powyżej   terminie   na   konto    komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62124038551111000044786485.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie   wstrzymujące   egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Michał Krajewski

Kancelaria Komornicza, Parkowa 3A, Gryfino, 74-100 Gyfino

tel. 914162979 / fax. 914162979

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/147068

Numer oferty: L/142/N/07/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 61.275,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie