Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Cezary Fydrych na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-05-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy ul. Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 1B, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza, 06-500 Mława, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: działka gruntu nr 204/4 o pow. 0,0323ha położona w Mławie przy ul. Sienkiewicza zabudowana: budynkiem mieszkalnym częściowo parterowym, częściowo piętrowym bez podpiwniczenia o pow. użytkowej 135,00m2, budynkiem garażowym o pow. użytkowej 26,60m2 i zadaszoną wiatą oraz każdoczesnemu posiadaczowi tej działki przysługuje prawo przechodu i przejazdu przez działkę nr 204/5 objętej KW.

Suma oszacowania wynosi 301.940,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 201.293,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 194,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CENTRUM CIECHANÓW 94 1020 1592 0000 2602 0054 3520.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mławie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500 Mława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Cezary Fydrych Kancelaria Komornicza, ul. Płocka 39, Mława, 06-500 Mława tel. 236545003 / fax. 236545003.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215924

Numer oferty: L/25/N/05/15
Region: mazowieckie
Cena: 201.293,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka