Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Michał Czarnecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-08-2015 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 61-729 Poznań, ul. Młyńska 1 sala 5, odbędzie się pierwsza licytacja udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą : po  1/2 części  nalężącego na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej do dłużników oraz udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą w wysokości: po 1/2 na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej do dłużników, stanowiących gospodarczą całość i położonych w Murowanej Goślinie (62-095), przy ul. Rogozińskiej i Nowej.

Na podstawie art. 926 kpc postanowieniem z dnia I lipca 2014 r. nastąpiło połączenie postępowań prowadzonych z udziałów dłużników oraz z obu nieruchomości w jedno postępowanie. Wobec powyższego sprzedaż niniejszych nieruchomości nastąpi łącznie.

Suma oszacowania całej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wynosi 530.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 397.800.00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53.040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 53 1020 4027 0000 1902 0751 9251 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńska la w pok. 221 protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym. Termin dokonania oględzin nieruchomości należy uzgodnić z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Micha! Czarnecki Kancelaria Komornicza ul. Krakowska 1/2, 61-889 Poznań tel. (61) 852 46 90 e-mail: poznan.czarnecki@komornik.pl

Numer oferty: L/72/N/07/15
Region: wielkopolskie
Cena: 397.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka