Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Bogusława Becker na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mysłowicach z siedzibą przy Krakowska 2, 41-400 Mysłowice, pokój 108, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Miarki, 41-400 Mysłowice, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 257 691,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 193 268,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 769,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 74102025280000040201034297. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie:  Komornik Sądowy Bogusława Becker ul. Mikołowska 4a pok. 116, 41-400 Mysłowice  tel.: 032 7643927 mail: myslowice2@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/126053

Numer oferty: L/17/N/03/14
Region: śląskie
Cena: 193.268,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny