Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2014 o godz. 11:45 pod adresem: SĄD REJONOWY IX WYDZIAŁ EGZEKUCYJNY, Pl.Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Nietków, 66-016 Czerwieńsk, dla której SĄD REJONOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1333 ha, działka nr 383/2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 653m2 (budynek nieujawniony w księdze wieczystej). 

Suma oszacowania wynosi 465 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 348 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 76 1020 5402 0000 0202 0113 0681.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: SĄD REJONOWY IX WYDZIAŁ EGZEKUCYJNY, Pl.Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Radosław Nowacki zastępowany przez Asesora Marka Kosko

Kancelaria Komornicza, Boh. Westerplatte 11, Zielona Góra, 65-001 Zielona Góra

tel. 68-322-19-02 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/154784

Numer oferty: L/127/N/07/14
Region: lubuskie
Cena: 348.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka