Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Syndyk Masy Upadłości SOPRO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 41-100 przy ul. Jana Sobieskiego 5 ogłasza szósty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 55% ceny oszacowania, na podstawie art. 320 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 24 lipca 2015 roku sygn. akt X GUp 27/13/12.

Przedmiotem sprzedaży są:

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji numerami 6/101 o powierzchni 4005m2 położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej nr 95. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem hali produkcyjno – magazynowej o powierzchni użytkowej 3227,49 m². Nieruchomość ta znajduje się w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089r. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 27/13/10. Wartość przedmiotu przetargu (55% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 1.210.666,05 zł, w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 99.488,95 zł.

 2. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji numerami 5/46 oraz 6/102 o powierzchni 3145 m2 położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej nr 95. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem hali produkcyjno – magazynowej o powierzchni użytkowej 2740,32 m². Nieruchomość ta znajduje się w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089r. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 27/13/10. Wartość przedmiotu przetargu (55% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 1.027.924,15 zł, w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 78.125,30 zł.

 3. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji numerami 5/47 o powierzchni 3148m2 położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej nr 95. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem hali produkcyjno–magazynowej o powierzchni użytkowej 2740,32 m². Nieruchomość ta znajduje się w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089r. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 27/13/10. Wartość przedmiotu przetargu (55% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 1.027.924,15 zł, w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 78.200,10 zł. 

  Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

  Dla przedmiotowych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zawierciu prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze CZ1Z/00051714/2. 

  I.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

 1. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – X GUp 27/13/12 postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku SOPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich – NIE OTWIERAĆ” w Biurze Syndyka, ul. Kopernika 12/7, 40-064 Katowice w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.

 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (osobno dla każdej z części postępowania) na konto BNPPL nr 411600 1299 1846 1657 7000 0001.

 3. Oferta zakupu musi zawierać:

   1. Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),

   2. Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

   3. Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta,

   4. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto) osobno dla każdej pozycji,

   5. Sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje przetargowe,

   6. Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

   7. Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży, gdy ma to zastosowanie,

   8. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

   9. Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,

   10. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,

   11. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez okres 90 dni,

   12. Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.

   13. Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości

   14. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego,

   15. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.

   16. Zastrzega się termin trzech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.

   17. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z przetargu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

   18. Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego,

   19. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

   20. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,

   21. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest: 

   1. Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,

   2. Przedstawicielem upadłego,

   3. Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b 

 1. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, które odbędzie się 2 września 2015 roku, godz. 13:00, sala nr 12.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operat szacunkowy i szczegółowy opis ruchomości) są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Katowicach, ul. Kopernika 12/7 oraz w aktach sprawy X GUp 27/13/12, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód X Wydział Gospodarczy ul. Lompy 14, 40-040 Katowice.

   

Numer oferty: L/28/N/08/15
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny