Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu z siedzibą w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.02.2014. o godz 10.30 w sali Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą w Krasnymstawie odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o pow. 73,87 mkw położonej w Łopienniku Nadrzecznym 100B oraz związanego z lokalem udziału w działce gruntu wielkości 7387/79425 dla gruntu prowadzona jest księga wieczysta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą w Krasnymstawie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 156.125,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 117.093,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi można dokonać na rachunek bankowy Komornika - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu z siedzibą w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk Kancelaria komornicza w Krasnymstawie 22-300 Krasnystaw ul. Podwale 2A tel. (082) 576 22 40 email: krasnystaw@komomik.pl

 

Numer oferty: L/78/N/01/14
Region: lubelskie
Cena: 117.093,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie