Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-10-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibę przy Zamkowa 9 a w sali nr 207 odbędzie się pierwsza licytacja położonej: 63-500 Ostrzeszów, Myje.

Nieruchomość składa się z 1 działki ewidencyjnej o obszarze 0,0663 ha i ma dostęp do drogi gruntowej. W bezpośrednim otoczeniu szacowanej nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny rolne. Działka 190/12 jest w kształcie regularnym kwadratowym. Teren działki płaski. Działka ogrodzona płotem tymczasowym z siatki na drewnianych słupach.

Suma oszacowania wynosi 32 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 225,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 230,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/Kępno 78 10202241 2003 0000 2055 3114 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk ul. Zamkowa 13, 63-500 Ostrzeszów tel.: 62 5861013, 62 7322830 fax.: 62 5861113 mail: ostrzeszow@komornik.plwww.komornikostrzeszow.pl

Link do lokalizacji:http://www.komornikostrzeszow.pl/licytacje-nieruchomosci.html

 

Numer oferty: L/107/N/09/15
Region: wielkopolskie
Cena: 24.225,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka