Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-01-2014r. o godz. 08:30 w Sąd Rejonowy Elbląg 82-300 Elbląg, ul.Płk.Dąbka 8-12 w sali nr 131 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny położony na parterze budynku 4 kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 45,3 m2 oraz piwnicy o powierzchni 3,10 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przepokoju. Układ przestrzenno-funkcjonalny: dobry, standart wykończenia   lokalu:   standartowy.     Właściciel   lokalu   jest    współwłaścicielem   części   wspólnych   budynku oraz   działki   gruntu   nr   35/13   w udziale 164/10000    położonego: 14-400 Pasłęk, Słoneczna 1, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma      oszacowania       wynosi   137 200,00 zł.   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania   i wynosi 102 900,00zł.

Licytant    przystępujący   do    przetargu   powinien   złożyć    rękojmię   w    wysokości   jednej   dziesiątej    sumy oszacowania,   to    jest    13 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 3 O. w Elblągu 58 15001403 1214 0000 5061 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Stanisław Kocemba

Kancelaria Komornicza w Elblągu

82-300 Elbląg 1 ul. Hetmańska 28

tel. / fax 552355828 e-mail: elblag2@komomik.pl

www.elblag.komomik.pl

Numer oferty: L/6/N/12/13
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 102.900,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie