Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-02-2015r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 218, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

- Działkę   gruntową   niezabudowaną   nr   80/9   o   powierzchni   0,5  ha   w   tym   w   klasie   gruntów     PsIV o pow. 0,27ha i PsV o pow. 0,23ha położoną we wsi Pasterka, gmina Radków, powiat kłodzki, dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 11 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 180,00zł.

Działkę gruntową nr 80/7 o pow. 0,35ha zabudowaną budynkiem mieszkalno - inwentarskim o pow. 159,78m2 oraz budynkiem stodoły o pow. 170,82m2 położoną we wsi Pasterka nr 7, gmina Radków, powiat kłodzki, dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą.  

Suma oszacowania wynosi 258 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 193 575,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 810,00zł. - Działkę gruntową nr 67/7 o pow. 0,0303ha zabudowaną budynkiem garażowym, położoną we wsi Pasterka, gmina Radków, powiat kłodzki, dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 13 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 900,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 320,00zł.

Działkę gruntową nr 251/1 o pow. 0,1015ha zabudowaną budynkiem mieszkalno - inwentarskim w klasie gruntów B-PsIV, działkę nr 67/4 o pow. 0,3368ha w części 0,1768 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo - usługowo - rekreacyjną, w części 0,16 ha stanowiąca grunt rolny w klasie gruntów PsIV i RV oraz działkę nr 252/1 o pow. 0,6632 ha stanowiąca grunt rolny w klasie RV i PsIV, położoną we wsi Pasterka, gmina Radków, powiat kłodzki, dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 172 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 525,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 270,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908 Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Nowej Rudzie, ul. Armii Krajowej 4 operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud  ul. Armii Krajowej 4, 57-400 Nowa Ruda tel.: 074 8722342 mail: nowa.ruda@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/191789

Numer oferty: L/40/N/01/15
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka