Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 marca 2014r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntów o numerze ewidencyjnym 89/12 i o powierzchni 0,5238 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni całkowitej 283,48 m2 i budynkiem gospodarczo-inwentarskim, położonej w Pieckach, ul. Zwycięstwa  i  prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 417 000 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 278 000 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 41 700 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28102036390000850200050377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz ul. Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo tel.: 89 7413250 email: mragowo@komornik.pl

Numer oferty: L/203/N/01/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 278.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka