Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2016 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój C-112, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Pieczonogi , 32-109 Pieczonogi.

 

Opis :

Prawo własności nieruchomości gruntowej – składającej się z działek ewidencyjnych nr 177, 209/1 o łącznej powierzchni 1,6800 ha, położonej w miejscowości Pieczonogi, gmina Pałecznica. Sposób korzystania z działki nr 209/1- grunty rolne, działka 177- łąki trwałe. Działki zlokalizowane są w otoczeniu gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zagrodowymi, gospodarczymi, terenów użytkowanych rolniczo. Dojazd do działki 209/1 drogą asfaltową od strony północnej, do działki 177 drogą polną nieutwardzoną od strony południowej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pałecznica, uchwalonego Uchwałą Nr IV/55/03 Rady Gminy Pałecznica z dnia 8 grudnia 2003r., działka 209/1 oznaczona jest częściowo jako obszar zabudowy istniejącej, częściowo jako obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej, działka 177 jako obszar potencjalnej zabudowy mieszkaniowej. 

Suma oszacowania wynosi 105 120,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 840,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 512,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/275025

Numer oferty: L/21/N/02/16
Region: małopolskie
Cena: 78.840,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka