Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2013 o godz. 14:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Artyleryjska   3c/  sala   405,     10-165  Olsztyn odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości , położonej przy ul. Długosza, 11-015 Olsztynek, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 141 o powierzchni 0,0495 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 109,10 m2 ( plus piwnica o pow. 41,30m2) oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 21,40 m2

Suma oszacowania wynosi 313 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 234 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA 83106000760000326001575063.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Jacek Bohdanowicz

Kancelaria Komornicza, B. Linki 3 na 4, Olsztyn, 10-534 Olsztyn

tel. 895272662 6789701 / fax. 895272662

  

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 234.900,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka