Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Godkowicz-Drzewińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego   w   Gdyni   z   siedzibą   przy   Plac   Konstytucji   5,   81-969   Gdynia,   pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Lipowej, 81-572 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Gdyni, ul. Lipowa, składającej się z prawa własności działka 84/15, mapa 21, obręb 8 Wielki Kack, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o obszarze 1625 m2 oraz budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 218,00 m2 ( w tym powierzchnia garażu 15,57 m2.)

Suma oszacowania wynosi 816 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 612 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 81 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKI S.A. I.O w Gdyni 88 10201853 00009302 00147512.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Jolanta Godkowicz-Drzewińska

Kancelaria Komornicza, Skwer Kościuszki 15, Gdynia, 81-370 Gdynia

tel. 586615271 / fax. 586615271

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/66861

 

 

Numer oferty:
Region: pomorskie
Cena: 612.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka