Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Krzysztof Mandryk na podstawie art. 953 w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-05-2013 r. o godz. 12:30 w  budynku Wydziale Cywilny przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu w sali nr 230, odbędzie się druga licytacja nieruchomości Prawo użytkowania wieczystego gruntu położonej w miejscowości Bytom przy ul. Ossolińskiego,  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 576.400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 384.266,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części ceny oszacowania nieruchomości tj.: 57.640,00 zł najpóźniej w dniu licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź na rachunek bankowy Komornika 05105012301000002260804022 ING Bank Śląski S.A. O/Bytom.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 15.05.2013 r. w godz. 10:00-12:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie (w sekretariacie Sekcji ds. Cywilnych Egzekucyjnych, pokój 232) w terminie 14 dni poprzedzających licytację.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Krzysztof Mandryk

STRAŻACKA 5 BYTOM, (32) 386-03-21

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/63562

 

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 384.266,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom