Opis

                                                                                                               

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 04-07-2013r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Mazowiecka 3, 07-400 Ostrołęka, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Dzieci Polskich 10, 07-400 Ostrołęka, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 165 954,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 465,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 595,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 41 10203802 0000 1502 0037 8505.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: Mazowiecka 3, Ostrołęka, 07-400 Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Bożenna Otłowska

Kancelaria Komornicza, Goworowska 1, Ostrołęka, 07-400 Ostrołęka

tel. 297644753 / fax. 297642572

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/73178

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 124.465,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie