Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Andrzej Kijak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2013 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Kościuszki 15, 08-500 Ryki, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Kochanowskiego 15, 08-500 Ryki, dla którego Sąd Rejonowy w Puławach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Rykach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 140 310,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 232,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 031,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o   utracie rękojmi.   Rękojmię    można   uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 18 10203147 0000 8102 0063 4642.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Puławach mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 15, Ryki, 08-500 Ryki. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Puławach

Andrzej Kijak

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 5, Ryki, 08-500 Ryki

tel. 81 865 16 13 / fax. 81 865 16 13

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/62384

 

Numer oferty:
Region: lubelskie
Cena: 105.232,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie