Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie mgr Robert Łogosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2013 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie   z   siedzibą   przy   AL. I AWP 16, 22-100, pokój 5,   odbędzie   się   pierwsza    licytacja lokalu    mieszkalnego,    położonego   przy   ul. Kolejowej 64 d, 22-100 Chełm, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis :
współwłasność majątkowa małżeńska do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość ,składającego się z 2 izb o pow 37,12 m2 wraz z przynależna piwnicą oraz udział w wysokości 3712/647662 w działce nr 501/3 jako prawa związanego z własnością lokalu uregulowanego w KW.

Suma oszacowania wynosi 106 470,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 853,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 647,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Chełm 45 10201563 0000 5302 0013 6895 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: AL. I AWP 16,  22-100  Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

mgr Robert Łogosz

Kancelaria Komornicza, Siedlecka 1/2, 22-100 Chełm

tel. 0 82 562 00 92 / fax. 0 82 562 00 92 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/62589

Numer oferty:
Region: lubelskie
Cena: 79.853,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie